Dołączyliśmy do programu Korpus Solidarności

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach w ramach zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” realizuje Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 KORPUS SOLIDARNOŚCI w województwie podlaskim. Łomżyńskie Centrum Wolontariatu dołączyło do inicjatywy.

Korpus Solidarności ma za zadanie wspierać uczestników wolontariatu długoterminowego. Oferuje m.in. spotkania, szkolenia, staże, debaty, konkursy, unikalne projekty dla wolontariuszy. Zapewnia pomoc w znalezieniu wolontariatu, doradztwo w zakresie organizacji wolontariatu w placówkach. Adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i środowisk. To kompleksowa oferta i współzależne, uzupełniające się działania tematyczne skierowane do wolontariuszy lub osób, które chcą zostać wolontariuszami, organizatorów wolontariatu (tzn. organizacji pozarządowych, instytucji sektora publicznego, organizacji realizujących koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego), koordynatorów wolontariatu i otoczenia wspierającego rozwój wolontariatu.

W subregionie łomżyńskim PRYZMAT z Suwałk we współpracy z łomżyńskim Centrum Wolontariatu realizuje Program Korpusu Solidarności do grudnia 2020r. Trenerem Regionalnym Korpusu Solidarności w subregionie łomżyńskim jest Pani Iwona Gilewska - koordynator łomżyńskiego Centrum Wolontariatu.

We wrześniu 2019r. w subregionie łomżyńskim zaplanowano następujące spotkania:

Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Efektem wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, ma być objęcie realną pomocą osób i środowisk potrzebujących wsparcia. Wszystkie podejmowane działania mają na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie wzrost solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego.

Taka zmiana postaw powinna skutkować promocją wolontariatu, zachęcać do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowodować, że z ich pomocy będą korzystać także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Za wdrożenie i finansowanie odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego przy realizacji wspiera 16 Partnerów z każdego województwa. W woj. podlaskim realizatorem zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” w ramach Programu „Korpus Solidarności” jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach. Program realizowany jest na terenie całego województwa do końca 2020r.

W dniach 26 – 27 sierpnia 2019r. w Warszawie odbyło się spotkanie szkoleniowe zespołu trenerów regionalnych Korpusu Solidarności, w którym uczestniczyła Pani Anna Ruszewska – Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu oraz Pani Iwona Gilewska - koordynator łomżyńskiego „Centrum Wolontariatu”.

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.